Blog Post

Příští rok čeká podnikatele v oblasti účetnictví řada změn. Ty nejdůležitější pro MontyRich shrnul Martin Hajn z firmy Hatax, která zajišťuje pro podnikatele a firmy účetnictví a také služby v oblasti zakládání společností.
„Ministerstvo financí předkládá návrh zákona, který obsahuje zásadní změny daňových zákonů včetně zákona o daních z příjmů, ke kterým má dojít s účinností od 1. ledna 2017. V rámci legislativního procesu je tato novela nyní po připomínkovém řízení a čeká na projednání ve vládě. Zda tedy bude schválena v navrženém znění, zatím nelze předpovídat a je třeba vyčkat na další vývoj,“ upozorňuje Martin Hajn.

Blíží se konec účetního období, které pro řadu českých skupin podniků přinese novou účetní povinnost – sestavení konsolidované účetní závěrky. Koho se týká?
Tato povinnost se vztahuje na střední a velké skupiny, což jsou skupiny podniků, u kterých se posuzuje, zda naplňují dvě ze tří následujících kritérií: aktiva více než 100 mil. Kč, obrat vyšší než 200 mil. Kč a více než 50 zaměstnanců. Pokud tedy za skupinu ke konci účetního období započatého od 1. 1. 2016 přesáhnete dvě z výše uvedených kritérií, máte povinnost za rok 2016 poprvé sestavit konsolidovanou účetní závěrku.

Jaká jsou specifika sestavení konsolidované účetní závěrky?
U kritérií aktiva celkem a obrat je nezbytné si uvědomit, že od roku 2016 došlo ke změně v jejich definici a je velmi pravděpodobné, že jejich výše nebude totožná jako v předchozích letech. Kritéria se počítají na konsolidovaném základě. Tedy nejde pouze sečíst všechna aktiva všech společností zahrnutých do skupiny, ale je potřeba vyloučit např. vzájemné pohledávky a závazky. Stejně tak při výpočtu obratu je nutno z výnosů vyloučit fakturaci na členy skupiny, vzájemné marže, prodané majetky, podíly apod.

Jaké změny v oblasti daní a účetnictví se pro příští rok chystají?
Asi nejzásadnější novinkou pro podnikatele bude elektronická evidence tržeb. Od prosince už v režimu EET fungují restaurace a hotely, na jaře 2017 přibudou malo a velkoobchodní prodejny. Jinak změn je ve hře celá řada. Měla by se zvýšit daňová sleva na děti – zároveň by se ale měly zpřísnit podmínky pro vyplacení daňového bonusu v případech, kdy se po započtení slevy na dítě daň z příjmů dostane do mínusu a tuto částku pak stát poplatníkovi vyplácí jako tzv. daňový bonus. Nově se do příjmů rozhodujících o tom, zda je nebo není nárok na tento bonus, budou započítávat pouze příjmy ze zaměstnání (přesněji ze závislé činnosti) a podnikání (samostatné výdělečné činnosti), nikoli z pronájmů a kapitálového majetku. Měnit se mají i pravidla pro odepisování nehmotného majetku – stávající striktně dané doby odepisování pro jednotlivé druhy majetku bude mít poplatník možnost považovat za minimální a jejich počet zvýšit. Od roku 2017 se také rozšiřuje možnost odepisovat technické zhodnocení k hmotnému majetku. Chystá se také řada změn ve zdanění zaměstnanců, kromě změn u srážkové daně můžeme očekávat také novinky v odbytném z doplňkového penzijního spoření či u slev na dani a daňového zvýhodnění.

Co DPH? S počátkem letošní- ho roku přišla velká novinka v podobě kontrolního hlášení, chystá se něco nového i na příští rok?
Do vnějšího připomínkového řízení vstoupil návrh novely zákona o DPH, která by měla začít platit od 1. ledna 2017. Tato novela mj. rozšiřuje režim přenesení daňové povinnosti a zavádí nový typ daňového subjektu – nespolehlivé osoby. Návrh ještě musí projít standardním legislativním procesem na půdě poslanecké sněmovny a senátu.

Jaké jsou konkrétní změny, s nimiž návrh novely počítá?
Měl by být rozšířen okruh situací, kdy příjemce zdanitelného plnění ručí za DPH neodvedenou poskytovatelem, a to konkrétně o případ, kdy je úplata za zdanitelné plnění poskytnuta ve virtuální měně (např. bitcoin). Další změny se týkají uskutečněného zdanitelného plnění ve specifických případech: Pokud bude zdanitelné plnění poskytované po dobu delší než 12 měsíců a během tohoto období nedojde k přijetí úplaty s povinností přiznat daň, má se považovat za uskutečněné nejpozději posledním dnem každého kalendářního roku. Měl by být také rozšířen režim lokálního reverse-charge (přenesení daňové povinnosti, kdy daň platí koncový zákazník a nikoli dodavatelé) – nově by měl být režim zaveden na poskytnutí pracovníků pro stavební nebo montážní práce a dále u různých forem nucených dodání majetku.

Zmínil jste institut nespolehlivé osoby. Zákon o DPH už zná institut nespolehlivého plátce – co znamená nespolehlivá osoba?
Nový institut by měl zajistit možnost označit statutem nespolehlivosti i jiné osoby než jsou plátci, a to v případě, kdy vykazují srovnatelně společensky škodlivé jednání jako nespolehlivý plátce. Cílem tohoto opatření je zamezit účelovému rušení registrace již označených nespolehlivých plátců. Díky deregistraci se totiž „zbaví“ statutu nespolehlivé- ho plátce a pak se mohou opětovně registrovat jako plátci již bez tohoto označení. Ručení za neodvedenou daň na straně odběratele by při obchodování s nespolehlivými osobami bylo obdobné jako při obchodování s nespolehlivými plátci.

Legislativa související s účetnictvím a daněmi se každou chvíli mění, laik se v tom nemá šanci vyznat, využívání účetních firem je dnes už pro podnikatele prakticky nezbytnou záležitostí. Jaký typ klientů obsluhujete?
Staráme se jak o osoby samostatně výdělečně činné, tak o právnické osoby. Máme různorodou klientelu – malé firmičky o pár lidech i větší podniky.

Co pro ně jste schopni všechno udělat?
Vše od zaúčtování prvotního účetního dokladu až po vypracování daňové- ho přiznání. Zpracováváme i mzdové účetnictví, zajišťujeme zastupování našich klientů před úřady. Naší snahou je maximální vstřícnost a nadstandardní servis – zajišťujeme pro klienty svoz dokumentů, jejich archivaci, konzultace s odborníky i služby daňových poradců a auditorů. Kromě účetnictví a daňového poradenství se zabýváme i problematikou zakládání společností a prodejem ready-made společností.

Podle jakých kritérií by měl podnikatel vybírat firmu, která se mu postará o daňovou a účetní agendu?
Hledal bych firmu se zkušenostmi a dobrými referencemi. Je přece jen rozdíl, když někdo teprve začíná – teoreticky má sice účetnictví v malíčku, ale chybí mu zkušenosti z praxe, která je často mnohem zapeklitější než teorie. A i ten, kdo má zkušenosti, se musí neustále vzdělávat – když si vezmete jen to, jak se daňové a účetní předpisy změnily za poslední dva roky… Určitě je tedy dobré dát na doporučení a dobrou zkušenost někoho jiného coby zákazníka takové firmy – to je asi nejlepší způsob prověření.